Aktuellt

 

 

Föreningens syfte och mål är att erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva idrott i den omfattning som resurserna tillåter. Utöver vad som framgår i föreningens stadgar skall:

 

  • All verksamhet skall vara drogfri
  • Vi accepterar ingen mobbing, kränkande behandling eller diskriminiering. Eventuella avarter meddelas omgående till någon eller några av styrelseledamöterna. Styrelsen har deltagit i en trestegsutbildning om dessa viktiga frågor för oss att beakta och har vid

styrelsemötet 2/6-2015 antagit följande handlingsplan i sin helhet:

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling för Viksjö Idrottsförening 2015-2016

 

Denna handlingsplan ska ge förtroendevalda , aktiva, föräldrar och ledare vägledning om de upptäcker eller misstänker att mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling förekommer i föreningens verksamhet.

 

Mål:

Under 2015 ska alla målgrupper informeras om innehållet i denna handlingsplan.

Föreningens styrelse skall informera alla ledare om innehållet i denna plan.

Alla ledare skall informera aktiva och föräldrar om innehållet i denna plan.

Alla aktiva och alla föräldrar ska ha fått kännedom om innehållet i denna plan.

 

Förklaringar av definitioner

 

Mobbad är en person som upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

 

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan var genom glåpord eller nedsättande kommentarer eller andra uttryck typ diverse gester med kroppsdelar. Viktigt att vara uppmärksam på att kränkande behandling även kan förekomma utan att den som är utsatt uttrycker att denne upplever sig kränkt.

 

Diskriminering är när en person behandlas sämre på grund av t.ex kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning, religiös eller politisk åsikt.

 

 

Så här agerar du om någon beter sig illa.

 

Steg 1: Stoppa beteendet genom att tillrättavisa den som betett sig illa. Diskutera igenom situationen med de som är berörda. Skapa en överenskommelse om hur ni ska gå vidare!

Bestäm tidplan för utvärdering.

 

Steg 2: Utvärdera hur Steg 1 har fungerat

 

Steg 3: Om Steg 1 inte har lett till en fungerande lösning så tar du kontakt med Föreningens ordförande: Ola Risberg, telefon 070-5896808, mail: ola.risberg@telia.com eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Oro för att ett barn far illa

Om du känner oro för att ett barn far illa kontaktar du:

Föreningens ordförande: Ola Risberg, telefon 070-5896808, mail: ola.risberg@telia.com

 

Föreningens ordförande: Ola Risberg kontaktar socialtjänsten om en orosanmälan inkommer.

 

Telefonnummer till Socialtjänsten för orosanmälan: 073-274 30 82 eller 073-274 30 83.

 

Föreningens ordförande: Ola Risberg ansvarar för att berörda parter informeras.

 

Denna plan skall antas av föreningens styrelse liksom revideras och fastställas vid varje årsmöte i föreningen.

 

 

 

BingoLotto

 

Lotter kan köpas av Björn Nordling Gammelgården 163 tel 31213, 070 3162366,

 

Helena och Micke Pettersson, Nordanå, tel 31161, 0730 206888 eller Annki Risberg, Gammelgården 171, tel 072 7031163

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Ombildningar i styrelsen pga avsägelse av uppdrag

Se mer på styrelse-sidan

 

 

 

Webbansvarig: VIF genom Åke Svedlund