Aktuellt

 

 

Föreningens syfte och mål är att erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva idrott i den omfattning som resurserna tillåter. Utöver vad som framgår i föreningens stadgar skall:

 

  • All verksamhet skall vara drogfri
  • Vi accepterar ingen mobbing, kränkande behandling eller diskriminiering. Eventuella avarter meddelas omgående till någon eller några av styrelseledamöterna. Styrelsen har deltagit i en trestegsutbildning om dessa viktiga frågor för oss att beakta och har vid

styrelsemötet 2/6-2015 antagit följande handlingsplan i sin helhet:

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling för Viksjö Idrottsförening

 

Denna handlingsplan ska ge förtroendevalda , aktiva, föräldrar och ledare vägledning om de upptäcker eller misstänker att mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling förekommer i föreningens verksamhet.

 

Förklaringar av definitioner

 

Mobbad är en person som upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

 

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan var genom glåpord eller nedsättande kommentarer eller andra uttryck typ diverse gester med kroppsdelar. Viktigt att vara uppmärksam på att kränkande behandling även kan förekomma utan att den som är utsatt uttrycker att denne upplever sig kränkt.

 

Diskriminering är när en person behandlas sämre på grund av t.ex kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning, religiös eller politisk åsikt.

 

 

Så här agerar du om någon beter sig illa.

 

Steg 1: Stoppa beteendet genom att tillrättavisa den som betett sig illa. Diskutera igenom situationen med de som är berörda. Skapa en överenskommelse om hur ni ska gå vidare!

Bestäm tidplan för utvärdering.

 

Steg 2: Utvärdera hur Steg 1 har fungerat

 

Steg 3: Om Steg 1 inte har lett till en fungerande lösning så tar du kontakt med Föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Oro för att ett barn far illa

Om du känner oro för att ett barn far illa kontaktar du:

Föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Föreningens ordförande eller den som mottagit anmälan bedömer om ärendet skall tas internt i styrelsen först eller om socialtjänsten skall kontaktas omgående.

 

Telefonnummer till Socialtjänsten för orosanmälan: 073-274 30 82 eller 073-274 30 83.

 

Föreningens ordförande eller den som mottagit ärende ansvarar för att berörda parter informeras.

 

 

 

Aktuellt från styrelsemötet 7/2:

 

Årsmöte 25/3 kl.19.00 på FH

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av Ordförande för ett år,(Björn Nordling har fungerat som tf ordf) Tre styrelseledamöter på två år ( I tur att avgå är Åke Svedlund, Mikael Pettersson och Björn Nordling)

 

Bordtennisverksamheten fort-sätter söndagar kl.18 på FH under Börjes ledning

 

Skidresa till Hassela 17/3 ! Mer information kommer

 

Bidrag och Sponsring till Skoterlederna. Lederna kräver stora insatser i arbete, maskiner och drivmedel, bl.a. tvingades vi köpa en ny maskin vintern 2017 då grejerna slits hårt.

 

Vi jagar sponsorer/bidragsgivare till detta. Vill Du bidra med en summa ska Du ta kontakt med Christoffer Dalin tel 073 8429825.

 

Glädjande nog har dom första bidragen börjat komma in i föreningensräkenskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: VIF genom Åke Svedlund