Föreningens syfte och mål är att erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva idrott i den omfattning som resurserna tillåter. Utöver vad som framgår i föreningens stadgar skall:


  • All verksamhet skall vara drogfri
  • Vi accepterar ingen mobbing, kränkande behandling eller diskriminiering. Eventuella avarter meddelas omgående till någon eller några av styrelseledamöterna. Styrelsen har deltagit i en trestegsutbildning om dessa viktiga frågor för oss att beakta.

Styrelsen antog  föjandehandlingsplanen 2/6-2015:


Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling för Viksjö Idrottsförening


Denna handlingsplan ska ge förtroendevalda , aktiva, föräldrar och ledare vägledning om de upptäcker eller misstänker att mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling förekommer i föreningens verksamhet.


Förklaringar av definitioner


Mobbad är en person som upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.


Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan var genom glåpord eller nedsättande kommentarer eller andra uttryck typ diverse gester med kroppsdelar. Viktigt att vara uppmärksam på att kränkande behandling även kan förekomma utan att den som är utsatt uttrycker att denne upplever sig kränkt.


Diskriminering är när en person behandlas sämre på grund av t.ex kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning, religiös eller politisk åsikt.Så här agerar du om någon beter sig illa.


Steg 1: Stoppa beteendet genom att tillrättavisa den som betett sig illa. Diskutera igenom situationen med de som är berörda. Skapa en överenskommelse om hur ni ska gå vidare!

Bestäm tidplan för utvärdering.


Steg 2: Utvärdera hur Steg 1 har fungerat


Steg 3: Om Steg 1 inte har lett till en fungerande lösning så tar du kontakt med Föreningens ordförande  eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)


Oro för att ett barn far illa

Om du känner oro för att ett barn far illa kontaktar du:

Föreningens ordförande  eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)


Föreningens ordförande  eller den som mottagit anmälan bedömer om ärendet skall tas internt i styrelsen först eller om  socialtjänsten skall kontaktas omgående.


Telefonnummer till Socialtjänsten för orosanmälan: 073-274 30 82 eller 073-274 30 83.


Föreningens ordförande  eller den som mottagit ärende ansvarar för att berörda parter informeras.


VIF:s historia i korthet


Viksjö Idrottsförening bildades 1931 av grupp unga entusiaster under ledning av en nyinflyttad folkskollärare, Evert Strömmer, vilken också blev klubbens förste ordförande några år innan han flyttade vidare till Sollefteå.


Under föreningens första decennier var det huvudsakligen fotboll och längdskidåkning som stod på programmet men även fri idrott och gymnastik förekom. Senare tillkom idrotter som bordtennis, tennis och alpin skidåkning. Under 2008 har Snöskoter blivit en egen sektion och verksamhet i Viksjö IF sedan Viksjö Snöskoterklubb lagts ner. De största framgångarna i föreningens färger har nog juniorer i skidspåren och unga tennisspelare haft, men andra har inlett sitt idrottande i Viksjö IF och fortsatt utvecklas i andra föreningar.


En lustig punkt i historien är sammanslagningen av fotbollslagen i Viksjö IF och grannklubben Villola IF. En match spelades där segraren fick överta det sammanslagna laget. Efter en jämn och hård drabbning stod Viksjö IF som segrare och bedrev sedan seniorfotboll till slutet av 50-talet.  En annan minnesvärd händelse var uppståndelsen kring den unge fotbollspelaren Olof Norén då han första gången gjorde entré på fotbollsplanen införd korta byxor!


Under 60- och 70-tal investerade föreningen i egna anläggningar av enklare slag som till exempel fotbollsplan, tennisbana och elljusspår. De senare decennierna har klubben huvudsakligen ägnat sig åt barn-, ungdoms- och motionsverksamhet och att tillhandahålla funktionsdugliga anläggningar för motions- och spontanidrott.


Innebandy, gymnastik och motionsdans är några av grenarna våra medlemmar utövar Webbansvarig: VIF genom Åke Svedlund